Privacy verklaring

VAD vzw, versie 03/03/2022

Game(L)over is een methodiek ontwikkeld door VAD vzw.

VAD hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VAD vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming*.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

1.1 Persoonsgegevens die je aan ons geeft:

 • Bij het gebruik van de Game(L)over-tool voor jongeren kan je een username opgeven. Dit mag een verzonnen naam zijn. Dit wordt enkel op je eigen toestel opgeslagen. VAD heeft geen toegang tot de gekozen usernames.
 • In de interactieve oefeningen wordt in sommige vragen naar persoonsbonden informatie gevraagd. Alle oefeningen verlopen echter strikt anoniem. Er zal nooit naar identiteitsgebonden gegevens gevraagd worden, en deze worden dus ook niet gearchiveerd. Voor statistische doeleinden worden, in de Game(L)over-tool voor jongeren in de ‘Test jezelf’-app, wel je leeftijd en geslacht gevraagd en bewaard in een afgeschermde databank. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen tot bepaalde personen.
 • De Game(L)over-tool biedt de mogelijkheid om het eindresultaat van de oefeningen naar jezelf door te sturen via e-mail. En om de vooruitgang in de oefeningen bij te houden aan de hand van een unieke, persoonlijke link die je naar jezelf kan sturen in een e-mail. Het ingegeven e-mailadres wordt enkel voor deze doelstelling gebruikt en wordt verder niet opgeslagen.
 • Uit respect voor jouw privacy en in het belang van jouw online veiligheid is deze site is een zogeheten HTTPS-site. Dat betekent dat alle communicatie versleuteld wordt. Wanneer je bijvoorbeeld persoonlijke gegevens invoert in de interactieve tools, beschermt HTTPS deze gegevens zodat niemand kan 'meekijken'.

1.2 Persoonsgegevens die op automatische wijze wordt verkregen

Cookiebeleid:

Om een optimale service te bieden, maakt Game(L)over gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op jouw computer: dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan degene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor het referral systeem. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor iemand je via e-mail zou kunnen contacteren. Je hebt ook de mogelijkheid de browser zodanig te configureren dat hij je verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Externe cookies zijn niet essentieel om Game(L)over te bezoeken.

2. Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens:

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor statistische doeleinden. Hiervoor worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.

3. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem …);

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier expliciet toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

4. Bewaartermijn

VAD vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

5. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.

6. Jouw rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt het recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op correctie en aanvullingwanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je mag eisen dat jouw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer je terugkomt op jouw toestemming voor de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken wanneer je de juistheid van die gegevens betwist of wanneer je je verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met jouw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

Je kan de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat je deze kan doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op jouw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van jouw toestemming hebben verkregen, kan je jouw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

7. Wijziging privacy statement

VAD behoudt zich ten allen tijde het recht toe om aanpassingen aan te brengen aan zijn privacy statement. De datum van de laatste wijziging wordt steeds aangepast onderaan de titel. We raden aan om geregeld de privacy verklaring te raadplegen voor potentiële wijzigingen.

8. Contact

Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de uitoefening van jouw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

VAD vzw
Vanderlindenstraat 15
1030 Brussel
vad@vad.be
Contactpersoon: Katleen Peleman

Mocht je vragen of klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op (zie bovenstaand contactadres). Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om jouw identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van jouw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be

De kantoren van de Commissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.